Ofon 2: Gi anleggene våre et lavere økologisk fotavtrykk

Når det produseres råolje på et felt, produseres det også assosiert gass. For å få et lavere økologisk fotavtrykk, ble Total i 2014 medlem av Verdensbankens initiativ "Zero Routine Flaring by 2030". Konsernet reduserte faklingen fra driften med 50 % mellom 2005 og 2014 (bortsett fra førstegangs oppstart), og dette har gitt en vesentlig reduksjon i klimagassutslipp fra anleggene. På Ofon-feltet i Nigeria ble rutinemessig fakling stanset for godt i desember 2014.

  • central_proof_ofon_1_NO

    En datagenerert oversikt over Ofon2-oppgraderingen (Nigeria), som gjorde det mulig å stanse kontinuerlig fakling av assosiert gass på Ofon-feltet i desember 2014.

Eksempelet fra Ofon 2: Et gjennombrudd i stans av rutinemessig fakling

Siden år 2000 er det blitt slutt på rutinemessig fakling av assosiert gass fra alle Totals nye lete- og produksjonsprosjekter, og teamene fortsetter innsatsen med å forbedre eksisterende anlegg, som illustrert av fase 2 i utbyggingen på oljefeltet Ofon. Ofon-feltet ligger 60 km utenfor kysten av Nigeria på 40 meters vanndybde og kom i produksjon i 1997. I desember 2014 ble rutinemessig fakling stoppet for godt på dette feltet. Dermed har man unngått fakling av  1 000 000 kubikkmeter gass per dag (m3/d) fra rutineoperasjoner, noe som utgjør en 10 % reduksjon i det faklede gassvolum for alle våre lete- og produksjonsaktiviteter. Det er et stort steg fremover i innsatsen for en bedre energifremtid.

'Gjenbruk av assosiert gass for å begrense vår innvirkning på miljøet

Takket være forbedringene på Ofon-anlegget, blir assosiert gass fra råoljeproduksjon nå brukt om igjen på tre forskjellige måter:

  • den slås sammen med konvensjonell naturgassproduksjon og bidrar til å forsyne LNG-anlegget Bonny. Storparten av den assosierte gassen fra Ofon eksporteres gjennom en ny 70 km lang rørledning  til gassknutepunktet Amenam offshore, og derfra føres den på land til Bonny-anlegget sør i Nigeria;
  • den bidrar til en bedre produksjonsrate for råolje på feltet, da noe av gassen reinjiseres i brønnene offshore;
  • den brukes til å forsyne anleggene selv med elektrisitet,  da en liten del av gassen anvendes til å produsere strøm. Varmen i eksosgassen fra turbinene som produserer strøm blir også gjenvunnet og brukes i oljeprosesseringskjeden på anlegget.

Ofon fase 2 omfatter også boring av 24 nye brønner. Etter hvert vil de forbedringene som er gjort, tilføre Total verdien av 3 millioner m3 ikke-faklet gass per dag.

På det verdensvide møtet i Global Gas Flaring Reduction Partnership1 (GGFR), som ble avholdt i Russland 9. september 2015, mottok Totals nigerianske datterselskap en GGFR Excellence Award fordi man har lykkes i å eliminere kontinuerlig fakling på Ofon-feltet.

 

1 The Global Gas Flaring Reduction Partnership er et initiativ fra Verdensbanken.

Del dette prosjektet