Det er en kompleks oppgave å dekke energibehovene til verdens stadig voksende befolkning og på samme tid støtte økonomisk og sosial utvikling.

 • Det finnes rikelig med ressurser, men de er begrenset av geologiske, geopolitiske og økonomiske forhold.
 • For å begrense global oppvarming anbefaler IEA (det internasjonale energibyrået) å optimalisere energimiksen for å redusere energirelaterte CO2-utslipp.

I Total gjør vi alt vi kan for å håndtere kortsiktige utfordringer mens vi forbereder oss på de fremtidige for å tilby rimelig, pålitelig og ren energi. Vårt mål er å bli en stor og ansvarlig energileverandør innen 20 år.

 • central_activity_ep_3_NB

  Total driver leting etter og produksjon av olje og gass i femti land. Bildet: Moho Nord i Kongo.

 • central_activity_ep_4_NB

  Totals medarbeidere driver nyskapning for å gjøre LNG enda mer tilgjengelig. For eksempel utvikler team i Elfenbenskysten og Pakistan et prosjekt for å bygge en flytende terminal for lagring og reforgassing.

Next Prev

Utnytte vår ekspertise innen olje og gass

I henhold til IEA vil hydrokarboner fortsette å spille en viktig rolle i å dekke verdens energibehov. I IEAs 2°C-scenario vil hydrokarboner utgjøre over 40 % av primærenergien i 2035. Takket være prosjekter vi utvikler rundt om i verden, vår ekspertise og vår kapasitet for nyskapning, vil Total fortsette å bidra til forsyningen av olje og gass som verden trenger. Samtidig går vi inn for å gradvis redusere karbonnivåene i vår energimiks, til fordel for hydrokarboner som slipper ut mindre CO2.

Noen av olje- og gassreservene befinner seg på store havdyp. For å utvinne dem benytter våre lete- og produksjonsteam seg av ekspertisen vi har opparbeidet oss i løpet av 30 år, og bygger en innovativ infrastruktur som har gjort Total til en av verdens ledende operatører på store dyp. Omlag 40 prosent av vår opererte produksjon av hydrokarboner kommer fra store havdyp.
Blant de fremste eksemplene på vår ekspertise kan nevnes stigerørstårnene som ble installert  i Girassol-prosjektet i Angola i 2001 for offshoreproduksjon på store dyp, og fjorårets installasjon av elektriske undervannsbrønnhoder i nederlandske farvann. Dette var et stort fremskritt i utviklingen av marginfelt.
Denne ekspertisen gjør at vi kan takle nye tekniske utfordringer - ultradyp offshore, små og fjerntliggende forekomster, kompleks utvinning, ekstreme værforhold - samtidig som vi sørger for at prosjektene er kostnadseffektive. 

Naturgass er også en viktig del av vår strategi. I dag utgjør gass nesten 50 % av Totals hydrokarbon-blanding, og vi har satt oss et mål om å øke denne andelen ytterligere   for å dekke behovet for elektrisitet. I produksjon av elektrisitet skaper gass bare halvparten så mye CO2-utslipp som kull i sin livssyklus.

En annen fordel med gass er muligheten til å transportere den i flytende form over store avstander. LNG, eller flytende naturgass, åpner døren til internasjonale markeder og forretningsmuligheter i regioner langt fra områdene med høyt forbruk, og gir større fleksibilitet i forsyningen. Total er verdensledende i hele den integrerte LNG-forsyningskjeden. Vår ekspertise gjør  at vi kan delta i komplekse konkurranseprosjekter som for eksempel Yamal LNG i Russland. Produksjonen fra Yamal forventer å starte sent i 2017 og vil ha en produksjonskapasitet på 16,5 millioner tonn LNG per år.

Levere bærekraftig energi

Vi er av den oppfatning at for å levere bærekraftig energi må vi overholde de strengeste sikkerhetsstandardene.
Vi gjør alt vi kan for å redusere miljøpåvirkningen fra våre installasjoner. 

 • I perioden 2005 - 2015 reduserte vi rutinemessig gassfakling på installasjonene vi er operatør for med over 50 %. Et eksempel er oljefeltet Ofon 2 i Nigeria, der rutinemessig gassfakling ble stanset for godt i 2014. Vi har til hensikt å redusere gassfakling med ytterligere 80 % mellom 2010 og 2020 og å stanse fakling for godt innen 2030. 
 • Vi investerer i teknologier for fangst, bruk og lagring av CO2, som vi mener er en effektiv måte å oppnå karbonnøytralitet på. Vi vil sette av en vesentlig del av vårt budsjett til forskning og utvikling av slik teknologi (opptil 10 %). 
 • Vi har også satt oss et mål om å bedre energieffektiviteten ved våre installasjoner med gjennomsnittlig 1 % per år mellom 2010 og 2020.

Vi går aktivt inn for at vertslandene og deres innbyggere skal kunne ta del i vår virksomhet. Et eksempel på dette er vårt Betosala-program i Kongo som har hjulpet kongolesiske småbedrifter med å by på kontrakter for prosjektet Moho Nord.

Total: Investere i fremtidens energi

Selv om hydrokarboner spiller en vesentlig rolle i Totals strategi, mener vi at vi må utvide vårt energitilbud. Vårt mål er å utvikle fornybar energi og innføre nye aktiviteter som støtter dette.

Vi er en stor leverandør av solenergi. Gjennom vårt datterselskap, SunPower, produserer vi solceller med høy ytelse og utformer bruksklare kraftstasjoner, som Solar Star i USA, verdens største fotoelektriske solkraftverk.

For å dekke kundenes behov ønsker vi å gå ett steg videre og selge integrerte solenergiløsninger som kombinerer solenergi, lagring og verktøy for digital optimalisering for distribuert elektrisitet. 

Vi investerer også i bioenergi for å levere drivstoff og produkter som er mer miljøvennlige.