Generelle bruksvilkår

Velkommen til nettstedet ://www.total.no (“Nettstedet"). Ved å gå inn på nettstedet, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert uten begrensning eller reservasjoner, disse standard vilkårene og betingelsene for bruk og personvern-policy. Vennligst merk at dersom du besøker andre nettsteder tilhørende Total-konsernet, vil andre standard vilkår og betingelser, samt personvernpolicyer gjelde for disse nettstedene. Det anbefales at du leser nøye gjennom de juridiske tekstene for disse nettstedene.

1. Identitet

Selskap som publiserer nettstedet (heretter omtalt som “Selskapet”):
Total E&P Norge AS
Besøksadresse (hovedkontor):  Finnestadveien 44, Dusavik, N-4029 Stavanger
Selskapsform: Privat aksjeselskap
Handels- og Selskapsregistret: 927 066 440
E-post: firmapost@total.com    
Telefon: +47 51 50 30 00

Ansvarlig utgiver: Leif Harald Halvorsen

Teknisk design, drift og utvikling av nettsiden:

Teknisk design:
Marcel, S.A bokført kapital på 82 990 euro, med hovedkontor på 133 Champs Elysées, 75008 Paris
Registrert RCS i Paris: B 381 531 938
Telefon: +33 (0)1 44 43 67 00
 
Produksjonsdrift og utvikling av nettsiden:
Smile
48 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret
Registrert ved RCS i Nanterre: 378 615 363

Selskapene i Total-konsernet har egen juridisk eksistens og uavhengig juridisk status. Selskapet som publiserer dette nettstedet tilhører Total-konsernet. “Total” og “Total-konsernet” brukes noen ganger på dette nettstedet av praktiske årsaker når det refereres til TOTAL S.A. (eierselskapet) og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Likeledes er ordene “vi”, “oss” og “vårt” brukt for å vise til Selskapet eller ethvert selskap i Total-konsernet generelt, eller til de som jobber for disse. Disse betegnelsene brukes også i de tilfeller der det ikke er praktisk å identifisere et spesifikt selskap eller flere selskaper. Det kan ikke antas fra disse benevnelsene at TOTAL S.A. eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper er involvert i driften og styringen av andre selskaper i Total-konsernet.

2. Informasjon om aktiviteter

Dette nettstedet presenterer informasjon om visse aktiviteter i Selskapet og TOTAL-konsernet. Selskapet vil kunne endre informasjonen på dette nettstedet som helst og uten varsel. Denne informasjonen gis som generell informasjon uten eventuelle garantier for at den passer konkrete formål.

3. Immaterialrett

3.1    Selskapets eiendom

3.1.1 All informasjon eller dokumenter (tekst, animasjon eller stillbilder, databaser, lyder, fotografier, kunnskap eller produkter) lagret på Nettstedet, samt alle elementer laget for Nettstedet og dettes generelle struktur, eies enten av Selskapet eller selskaper innen Total-konsernet, eller er underlagt rettigheter for bruk, kopiering eller kommunikasjon til allmenheten som er gitt for slike formål

3.1.2 Denne informasjonen, dokumenter og punkter er underlagt lover som beskytter opphavsrett i den utstrekning de er gjort offentlig tilgjengelig via dette Nettstedet. Ingen annen lisens eller rettigheter utover det å se på Nettsiden er gitt til noen part hva gjelder immaterialrettigheter.

3.1.3 Kopiering av Nettstedets dokumenter godkjennes kun for informasjon til personlig og privat bruk. Enhver kopiering eller bruk av kopier for andre formål er formelt forbudt og underlagt formell forhåndsgodkjennelse av Selskapet. I alle tilfeller skal godkjent kopiering av informasjon lagret på dette nettstedet, oppgi kilde samt tilstrekkelig referanse til eiendomssrett.

3.2    Kjennetegn
Med mindre annet er oppgitt, er selskapsnavn, logoer, produkter og varemerker sitert på Nettstedet, Selskapets, eller selskaper i Total-konsernets, eiendom, eller underlagt rettigheter for bruk, eller kopiering, eller det opplyses/kommuniseres til allmennheten at de er tillatt brukt til slike formål. Du kan bruke disse kun ved skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Selskapet.

3.3    Databaser
Selskapet kontrollerer databasene på Nettstedet, og Selskapet er eier av eventuelle databaser som gjøres tilgjengelige. Du kan ikke ta ut eller bruke en betydelig kvalitativ eller kvantitativ del av databasene, inkludert til private formål.

4. Dine aktiviteter

4.1 Rett til bruk av informasjon
Hver besøkende på Nettstedet som oppgir informasjon, tildeler alle rettigheter vedrørende slik informasjon til Selskapet og godkjenner at Selskapet kan benytte seg av slik informasjon. Informasjon som gis av besøkende, skal ikke anses å være fortrolig. Dog er informasjon som gis, personlige opplysninger i henhold tildefinisjon i gjeldende lovverk, , hvilket gjør at vi behandler slik informasjon i tråd med vår Personvernspolicy [sett inn lenke til Personvernspolicy], som gjelder for dette Nettstedet.
4.2 Lovsamsvar
Hver besøkende på dette Nettstedet bekrefter også at han eller hun følger disse tiltakene og gjeldende lovverk, og særlig:

  • Har nødvendige evner og midler til å koble seg til Nettstedet og å  bruke det
  • Har bekreftet at IT-konfigurasjonen som brukes, ikke inneholder virus og fungerer fullt ut.
  • Gir Selskapet og partnerne, når det er relevant, rett til å bruke informasjonen som oppgis (annen enn informasjon av personlig art)
  • Skal holdes konfidensielt og er som følge av dette ansvarlig for bruk og adgangskoders sikkerhet og passord som selskapet kan sende deg for spesifikke deler. Selskapet forbeholder seg retten til inndra adgangen din til Nettstedet dersom adgangen misbrukes til bedrageri eller forsøk på bedrageri.

5. Hypertekstlenker

5.1 Aktivering av lenker.
Selskapet avskriver formelt ethvert ansvar for innholdet på nettsteder som det lenker til. Nevnte lenker tilbys brukerne av dette Nettstedet som en tjeneste. Vennligst se de generelle vilkårene og betingelsene og personvernspolicyen for nettstedene for å forstå deres praksis. Det er kun Nettstedets brukere som beslutter å bruke lenkene. Vi kan endre eller slette en lenke på Nettstedet når som helst.

5.2 Godkjennelse av lenker.
Dersom du ønsker å opprette en hypertekstlenke til dette Nettstedet, må du innhente skriftlig godkjennelse fra Selskapet på forhånd, ved å benytte deg av kontaktinformasjonen som oppgis på slutten av dette dokumentet.

6. Kunngjøring

6.1 Informasjon

6.1.1 Den informasjonen (“Informasjon”) som tilgjengelig på denne www (World Wide Web)-serveren gis i god tro.

6.1.2 Denne informasjonen anses som korrekt når den kunngjøres på nettstedet. Dog verken representerer eller garanterer Selskapet  at Informasjonen er fullstendig eller nøyaktig. Du bærer all risiko forbundet med din tiltro til Informasjonen. Informasjonen er gitt på betingelse av at du eller enhver annen person som mottar den, kan avgjøre hvor aktuell den er for et spesifikt formål før bruk. Under ingen omstendighet vil Selskapet ta ansvar for skade som følge av tillit til denne informasjonen, bruk av informasjonen eller bruk av et produkt som den henviser til.

6.1.3 Informasjonen skal ikke anses å være en anbefaling for bruk av informasjon, produkter, prosedyrer, utstyr eller formler som bryter med et patent, en opphavsrett eller et registrert varemerke. Selskapets avslår ethvert utrykkelig eller underforstått ansvar dersom bruk av Informasjonen bryter med et patent, en opphavsrett eller et registrert varemerke.

6.1.4 Selskapet og alle direkte or indirekte eide datterselskaper eller tilknyttede selskaper og ethvert selskap innen Total-konsernet, avviser kategorisk enhver tolkning av innholdet på nettsidene som kjøpstilbud eller oppfordringer til å kjøpe aksjer eller andre børsnoterte eller unoterte  omsettelige verdipapirer.

6.1.5 Det gis ingen utrykkelig eller underforstått garanti vedrørende informasjonens kommersielle art, ei heller dens egnethet for et spesifikt formål samt produkter som nevnte Informasjon viser til.

6.1.6 Selskapet vil ikke, under noen som helst omstendigheter, forsøke å oppdatere eller rette Informasjonen som spres på internett eller dets nettservere. Likeledes forbeholder Selskapet seg retten til å endre eller korrigere innhold på Nettstedet sitt uten ytterligere varsel.

6.2 Uttalelser om fremtidige forhold

6.2.1 Informasjonen som presenteres på dette Nettstedet kan inneholde uttalelser om fremtidige forhold vedrørende finansiell stilling, driftsresultat, aktiviteter og industriell strategi for selskapet , TOTAL S.A. og/eller bedrifter i Total-konsernet. Slike uttalelser er underlagt risiko og usikkerhetsmomenter. Disse uttalelsene er basert på tro og antagelser fra ledelse og på informasjon som på nåværende tidspunkt er tilgjengelig for ledelsen. Uttalelser om fremtidige forhold inkluderer informasjon om prognoser, framskrivinger, forventede synergier og annen informasjon om mulige eller antatte fremtidige resultater og kan komme etter, komme før eller på annen måte inkludere ordene "tror", "forventer","i påvente av", "med intensjon om", "planlegger", "mål", "beregner" eller lignende uttrykk Uttalelser om fremtidige forhold er ingen garanti for resultater eller verdier. De involverer risiko, usikkerhetsmomenter og antagelser. Fremtidige resultater vil kunne avvike betydelig fra de som kommer frem i disse uttalelsene om fremtidige forhold. Mange av faktorene som avgjør disse resultatene og verdiene ligger utenfor Selskapets kontroll eller evne til å anslå.

6.2.2 Selskapet vil ikke og er ikke påkrevd å oppdatere eller revidere slike uttalelser om fremtidige forhold, særlig som resultat av ny informasjon eller påfølgende hendelser eller øvrige faktorer. Ytterligere informasjon vedrørende viktige faktorer som kan påvirke Total-konsernets finansielle resultater kan finnes i dokumentasjon levert til franske French Autorité des marchés financiers (AMF) og amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) eller andre vedkommende myndigheter.

6.3 Tilgjengelighet
Selskapet garanterer ikke at nettstedet vil driftes uten avbrudd eller at serverne som sørger for tilgang til nettstedet er i drift og/eller at tredjepartssteder som det er lenket til, ikke inneholder virus.

7. Oppdateringer av vilkår og betingelser for bruk av Nettstedet og gjeldende lovgivning

Selskapet kan oppdatere disse vilkårene for bruk av Nettstedet når som helst. Som følge av dette, ber vi deg å regelmessig lese de sist oppdaterte og gjeldende vilkårene. Disse generelle vilkårene for bruk av Nettstedet er underlagt  gjeldende lovgivning.

8. Kontaktinformasjon

Alle spørsmål som gjelder vilkår for bruk av dette nettstedet, kan sendes direkte til e-post firmapost@total.com eller via posten til følgende adresse:
Total E&P Norge AS
Postboks 168 Sentrum
4001 Stavanger
Att: Kommunikasjonsavd.